รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
คณะ/หน่วยงานเจ้าของหลักสูตร : คณะสังคมศาสตร์
หลักสูตร ; 3065 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Political Science) หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ.2562 หลักสูตรภาษาไทย ระดับปริญญาโท
ประเภทหลักสูตร : ป.โท-ป.เอกสาขาวิชาเดียวกัน
 
ลำดับ 
ตำแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ 
สถานะการทำงาน 
ภาคเรียน/ปีที่เริ่มรับผิดชอบ 
ประเภทความรับผิดชอบ 
สถานะการรับผิดชอบ 
รับผิดชอบแทน 
เลขที่เอกสาร 
ปรับปรุงข้อมูลโดย 
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 
สาเหตุการเปลี่ยนแปลงข้อมูล 
ผู้บันทึกข้อมูล 
 1รองศาสตราจารย์วิเชียร อินทะสีเสียชีวิต1/2562อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสิ้นสุดดำเนินการ-255(13/2561) 25/11/2018 และสิ้นสุดตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่้ 300(8/2565)ทัศนีย์ กลมพุก3/8/2565สิ้นสุดตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่้ 300(8/2565) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2565ทัศนีย์ กลมพุก
 2รองศาสตราจารย์วัลลภัช สุขสวัสดิ์ปฏิบัติราชการ1/2562อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดำเนินการ-255(13/2561) 25/11/2018ทัศนีย์ กลมพุก16/1/2562-ทัศนีย์ กลมพุก
 3รองศาสตราจารย์วัชรพล พุทธรักษาปฏิบัติราชการ1/2562อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดำเนินการ-255(13/2561) 25/11/2018ทัศนีย์ กลมพุก16/1/2562-ทัศนีย์ กลมพุก
 4ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ หวังสัจจะโชคปฏิบัติราชการ1/2564ประธานหลักสูตรดำเนินการ-มติสภามหาวิทยาลัย288(9/2564)วันที่่ 26กันยายน 2564กิตติศักดิ์ เผ่าพันธ์5/4/2565-กฤติกา กระต่ายน้อย
 
หลักสูตรที่เป็น ป.โท-ป.เอก สาขาวิชาเดียวกัน
หลักสูตร : -
 
 
ลำดับ 
ตำแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ 
สถานะการทำงาน 
ภาคเรียน/ปีที่เริ่มรับผิดชอบ 
ประเภทความรับผิดชอบ 
สถานะการรับผิดชอบ 
รับผิดชอบแทน 
เลขที่เอกสาร 
ปรับปรุงข้อมูลโดย 
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 
สาเหตุการเปลี่ยนแปลงข้อมูล 
ผู้บันทึกข้อมูล 
No data to display