รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
คณะ/หน่วยงานเจ้าของหลักสูตร : คณะสังคมศาสตร์
หลักสูตร ; 3052 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (Master of Arts Program in Southeast Asian Studies) หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ.2561 หลักสูตรภาษาไทย ระดับปริญญาโท
ประเภทหลักสูตร : ป.โท-ป.เอกสาขาวิชาเดียวกัน
 
ลำดับ 
ตำแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ 
สถานะการทำงาน 
ภาคเรียน/ปีที่เริ่มรับผิดชอบ 
ประเภทความรับผิดชอบ 
สถานะการรับผิดชอบ 
รับผิดชอบแทน 
เลขที่เอกสาร 
ปรับปรุงข้อมูลโดย 
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 
สาเหตุการเปลี่ยนแปลงข้อมูล 
ผู้บันทึกข้อมูล 
 1รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ เผือกสมปฏิบัติราชการ1/2561อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดำเนินการ-มติสภามหาวิยาลัย ครั้งที่ 248(6/2561) เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2561---กฤติกา กระต่ายน้อย
 2ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี กรรพุมมาลย์หมดสัญญาจ้าง1/2561ประธานหลักสูตรดำเนินการ-มติสภามหาวิยาลัย ครั้งที่ 248(6/2561) เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2561นภัสกร เหล่าวาณิชวัฒนา8/4/2565-กฤติกา กระต่ายน้อย
 3ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมพร ธีระวิริยะกุลปฏิบัติราชการ1/2561อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดำเนินการ-มติสภามหาวิยาลัย ครั้งที่ 248(6/2561) เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2561---กฤติกา กระต่ายน้อย
 4ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยพงษ์ สำเนียงปฏิบัติราชการ2/2564อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดำเนินการ-มติสภามหาวิทยาลัย288(9/2564)วันที่่ 26กันยายน 2564---กฤติกา กระต่ายน้อย
 
หลักสูตรที่เป็น ป.โท-ป.เอก สาขาวิชาเดียวกัน
หลักสูตร : 6017 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (Doctor of Philosophy Program in Southeast Asian Studies) หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ.2561 หลักสูตรภาษาไทย ระดับปริญญาเอก
 
 
ลำดับ 
ตำแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบ 
สถานะการทำงาน 
ภาคเรียน/ปีที่เริ่มรับผิดชอบ 
ประเภทความรับผิดชอบ 
สถานะการรับผิดชอบ 
รับผิดชอบแทน 
เลขที่เอกสาร 
ปรับปรุงข้อมูลโดย 
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 
สาเหตุการเปลี่ยนแปลงข้อมูล 
ผู้บันทึกข้อมูล 
 1ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมพร ธีระวิริยะกุลปฏิบัติราชการ1/2561อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดำเนินการ-มติสภามหาวิยาลัย ครั้งที่ 248(6/2561) เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2561---กฤติกา กระต่ายน้อย
 2ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี กรรพุมมาลย์หมดสัญญาจ้าง1/2561ประธานหลักสูตรดำเนินการ-มติสภามหาวิยาลัย ครั้งที่ 248(6/2561) เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2561นภัสกร เหล่าวาณิชวัฒนา8/4/2565-กฤติกา กระต่ายน้อย
 3รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ เผือกสมปฏิบัติราชการ1/2561อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดำเนินการ-มติสภามหาวิยาลัย ครั้งที่ 248(6/2561) เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2561---กฤติกา กระต่ายน้อย
 4ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยพงษ์ สำเนียงปฏิบัติราชการ2/2564อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดำเนินการ-มติสภามหาวิทยาลัย288(9/2564)วันที่่ 26กันยายน 2564---กฤติกา กระต่ายน้อย